รถปักดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัฒนชัย ปะกาเวอุตสาหกรรม
2นาย รณชัย ฆ้องก่ำอุตสาหกรรม
3นาย ทวีศักดิ์ บุญธรรมอุตสาหกรรม
4นาย นิวัฒน์ ทาสะโกอุตสาหกรรม
5นางสาว กศมา ตุงคะสมิทสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แก้วกัลยา สัพโสปวช.
2นาย วัชรเดช โนรินทร์ปวส.
3นาย สิทธิศักดิ์ ทองสัมฤทธิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนารถปักดำนา2) เพื่อออกแบบและสร้างรถปักดำนา3) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของรถปักดำนา4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถปักดำนา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ทำนาในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามตามความต้องการในการพัฒนารถปักดำนา รถปักดำนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถปักดำนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษา 1) ความต้องการรถปักดำนาอยู่ในระดับมาก 2) รถปักดำนาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 3) ผู้ใช้งานรถปักดำนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) ช่วยอำนวยความสะดวกในการปักดำนา

2) สามารถลดจำนวนแรงงานคนในการดำนาได้

3) สามารถนำรถปักดำนาไปปักดำได้เป็นอย่างดี

4) ผู้จัดทำวิจัยได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบและสร้างรถปักดำนา
1) รถปักดำนาคันนี้สามารถปักดำต้นกล้าได้ทั้งหมด 4 แถว

2) รถปักดำนามีกลไกการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ซ่อมง่าย