อุปกรณ์ดำนาด้วยมือ

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัญหาจากการได้เห็นชาวนา มีการปักดำซ่อมแซมนาข้าวในบริเวณที่นาหว่านไปแล้วหรือปักดำไปแล้วแต่เกิดความเสียหาย ต้นข้าวที่ปักดำไว้แล้วแห้งตาย ซึ่งก็ต้องดำเนินการด้วยความยากลำบากโดยใช้วิธีการซ่อมแซมต้นกล้าด้วยการใช้มือจับกล้าแล้วก้มปักต้นกล้าลงในพื้นที่ส่วนที่เสียหาย ทำให้เกษตรกรต้องเสียเวลาในการปักดำและเกิดปัญหาสุขภาพเพราะต้องก้มเงยทุกครั้งที่ปักดำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้ซ่อมต้นกล้าข้าวในนาดำ
2. สะดวกต่อการใช้งาน
3. บรรจุปริมาณต้นกล้าข้าวได้
1. ได้อุปกรณ์ซ่อมต้นกล้าข้าวในนาดำ ที่สามารถนำไปช่วยในการทำนาดำ
2. ช่วยลดระยะเวลาในการดำนา
3. มีความสะดวกในการใช้งาน
4. ช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการดำนา
5. สามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพพิทักษ์ พรเลิศ-
2นาย อภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ คงแก้วปวส.
2นาย ทนง พรมมิปวส.