ชุดล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง นางสุวรรณา พูลเกล้าสามัญ
3นาย นายนิวัฒน์ หล่อวนาวรรณ-
4นาย นายพิทักษ์ โพธิ์ธรรม-
5นาย นายวสัน วันเเก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย บุญเรืองปวส.
2นาย ธีระพงษ์ สังขลักษณ์ปวส.
3นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาทองปวส.
4นาย กัณกวี เมืองก้อนปวส.
5นาย นายธีรภัทร์ ไชยสารปวส.
6นาย นายพงศธร ใหญ่วงค์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิที่คอนเดนเซอร์สูงถึงค่าที่กำหนด ทำให้เครื่องปรับอากาศมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นสูงขึ้น สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ล้างและลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิคอนเดนเซอร์สูงถึงค่าที่กำหนด สามารถปรับตั้งอุณหภูมิอากาศรอบๆ คอนเดนเซอร์ได้ ช่วยลดความถี่ในการทำงานของคอมเพรสเซอร์