ยาหม่องสติ๊กจากใบรางจืด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธารทิพย์ อินต๊ะเนตร-
2นาง ปรวรรณ ทองภู-
3นางสาว เรณู วงค์หาญ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารทิพย์ อินต๊ะเนตรปวช.
2นางสาว ณัฐธิดา ใจเดียวปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ด้วยสรรพรคุณของรางจืด เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้แก้พิษในอดีตและมีข้อมูลการวิจัยว่ารางจืดสามารถล้างพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาการสารพิษต่างๆที่อาจเกิดขึ้นคือวิงเวียนศรีษะ อาเจียน ปวดเมื่อยและระบบสมองเสื่อมเร็ว รางจืดมีประโยชน์มากในการล้างสารพิษต่างๆเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันนั้นอาจปนเปื้อนทั้งยาฆ่าแมลงและโลหะสารตะกั่ว สารปรอท หรือสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นยาหม่องลักษณะแบบแท่ง ตรงฐานมีที่หมุนทำให้เนื้อยาหม่องออกมาโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ประสิทธิภาพเหมือนกับยาหม่องทั่วไปในท้องตลาด สามารถบรรเทาปวดตามบริเวณร่างกายได้