รถสามล้อแยกร่าง

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพาหนะมีมากมายหลายรูปแบบและนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์อย่างมาก พาหนะที่มีใช้กันมากที่สุด คือ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ซึ่งพาหนะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้ และการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นยังก่อให้เกิดไอเสียอีกด้วยดังนั้น วิจัยนี้จึงมีขอเสนอที่ให้คนหันมาใช้จักรยาน โดยการติดอุปกรณ์ขับเคลื่อน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เป็นผลทําไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งในกรณีที่พลังงานไฟฟ้าหมดยังสามารถปั่นด้วยเท้าต่อได้ อีกทั้งยังสามารถแยกตัวร้านกับตัวรถออกจากกันอย่างชื่อ สามล้อแยกร่าง เพื่อนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้วิจัยจึงสร้างสามล้อแยกร่าง ขึ้นมาเพื่อเป็นรถสามล้อใช้พลังงานไฟฟ้าและการปั่นโดยแรงคน มอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแยกร่างสามล้อออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สามารถนำสามล้อไปใช้งานได้หลากหลาย ลดภาระการซื้อยานพาหนะหลาย ๆ คัน ช่วยประหยัดงบประมาณในการประกอบอาชีพ หรือดำเนินชีวิตของประชาชนได้
ใช้เป็นรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (ร้านกาแฟ) สามารถถอดประกอบแยกส่วนตัวรถ และร้านจำหน่ายสินค้าออกจากกันได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง สุวรรณ พูนกล้าสามัญ
3นาย วิเชียร หางนาคอุตสาหกรรม
4นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประภาวัฒน์ เทพจันทร์ปวส.
2นาย พรพิพัชร เมืองมาปวส.
3นางสาว พิสุทธินี บุญถาปวส.
4นาย ณัฐพล ยังเจริญปวส.
5นาย ณัฐนันท์ สำเนียงปวส.
6นาย ธวัชชัย จิน๊ะปวส.
7นาย นรินทร์ จินดาปวส.
8นาย กิตติกำธร ใหญ่วงค์ปวส.
9นาย จารุวัฒน์ ปาวงค์ปวส.
10นาย จักรพล อาขานปวส.