ชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร มีการจ้างงานแรงงานจากต่างประเทศ แต่ประสบปัญญหาด้านสังคมและปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ดังนั้นจึงออกแบบสร้างชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อควบคุมการรดน้ำ ควบคุมความชื้น โดยสามารถสั่งงานโทรศัพท์มือถือได้ และดูสภาพฟาร์มผ่านมือถือได้
ใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบการให้นำ้ และดูสภาพฟาร์มผ่านมือได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าสามัญ
2นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ยศธรณ์ จานเก่าอุตสาหกรรม
4นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โสภณ บุญปั๋นปวส.
2นาย พีรวัสส์ งามเจริญปวส.
3นาย ธวัชชัย บุญเรืองปวส.
4นาย จักรพล อาขานปวส.
5นาย ประภาวัฒน์ เทพจันทรปวส.
6นาย นนทวัฒน์ วังบุญปวส.
7นาย ธีรภัทร์ ไชยสารปวส.
8นาย มารวย ตันติพูนธรรมปวส.
9นาย ธวัชชัย จิน๊ะปวส.
10นาย สุทธิรัตน์ นามเมืองปวส.