ปั้มสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันมีการนำปั้มน้ำมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสวนไม้ประดับ สวนเกษตรเป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคนที่ต้องรดน้ำต้นไม้จึงได้สร้างเครื่องปั้มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและประหยัดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้มาใช้งานเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และนำมาเป็นแนวทางในการศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แหล่งกำเนิดพลังงานที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นด้านแสงสว่างด้านพลังงานความร้อน และที่สำคัญด้านต้นกำลัง ที่นำมาใช้แทนแรงงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและงานที่ได้มีคุณภาพ พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการลดมลพิษลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง
แหล่งกำเนิดพลังงานที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นด้านแสงสว่างด้านพลังงานความร้อน และที่สำคัญด้านต้นกำลัง ที่นำมาใช้แทนแรงงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและงานที่ได้มีคุณภาพ พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการลดมลพิษลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรรเสริญ วงษ์คำหาญอุตสาหกรรม
2นาย นิคม จันทร์ใดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตราภูมิ บริกุลปวช.
2นาย ธนดล ชาวดอนปวช.
3นาย ศตวรรษ สุดโสภาปวช.
4นางสาว ลิตรษา ฉิ้มเฉิดปวช.
5นาย อัพวรรณ์ สมพงษ์ปวช.