เครื่องฉีดน้ำระบบแอร์แว

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพพิชัยโดยส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยทำให้รถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพที่สะอาดและสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการบำรุงรักษาสภาพของสีรถจักรยานยนต์ ในการล้างรถจักรยานยนต์แต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบน้ำแรงเพื่อให้การล้างรถจักรยานยนต์มีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปั้มน้ำแรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำจากท่อ pvc ใช้แรงดันอากาศ
1. ได้สร้างเครื่องฉีดน้ำระบบแอร์แว
2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการล้างรถด้วยระบบน้ำแรง
3. ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการล้างรถ
4. นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการประดิษฐ์คิดค้นวัตกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนกฤต จันทร์แจ้ง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา แสงอรุณปวช.
2นาย สุรศักดิ์ แผ้วเกษมปวส.