รถเข็นช่วยเหลือผู้สูงอายุผ่าน Application Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธราวุธ เปี้ยสายปวส.
2นาย อานุภาพ ผลดีปวส.
3นางสาว มธุลินท์ แสนปัดชาปวส.
4นางสาว ณัฐกานต์ งอกงามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านเคลื่อนไหวอุปกรณืที่อำนวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่น รถเข็นในปัจจุบันมีรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคันโยกและแบบไฟฟ้าแต่ยังไม่มีรถเข็นช่วยเหลือทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นรถเข็นช่วยเหลือผู้สูงอายุเเละผู้พิการที่ให้ความสะดวกสบาย และสามารถให้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นในการเคลื่อนที่ ที่เป็นคันโยกท าให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเกิดอาการเหนื่อยล้าหรือพลัดหลงทาง และไม่สามารถเคลื่อนที่ ไปได้ต่อ จึงพัฒนาระบบขอความช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการประเภทนี้ โดยเชื่อมต่อกับ GPS และ Application Line โดยการส่งค่าพิกัด GPS เข้าใน Application Line สามารถเปิดดูต าแหน่งได้ในโทรศัพท์ ทั้งระบบ Android และ IOS

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประดิษฐ์รถเข็นช่วยเหลือผู้สูงอายุในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเเละเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นมีความมั่นคงเเละการใช้งานง่าย