ปิ่นลายคำ อาลัมพางค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาโนตม์ สุวงษ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ขนิษฐา ขัดแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ชูชัย ทิพย์เจริญอุตสาหกรรม
4นาย ปรัชญา ทะพงค์อุตสาหกรรม
5นาย ภัทรธานนท์ กาทองทุ่งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก่อพงศ์ เบญจประภาพรปวช.
2นาย ชิดณรงค์ ธิวงศ์ปวส.
3นาย ภานุพงษ์ เย็นจิตปวส.
4นาย ไชยวัฒน์ วิริยะอัมพรกุลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัย และประดิษฐ์ ปิ่นลายคำ อาลัมพางค์ เป็นการนำแนวความคิดศิลปกรรมลายคำประดับอาคารทางศาสนาล้านนาในจังหวัดลำปาง ช่วงยุคสมัยศิลปะทวารวดี มาประยุกต์ สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ เพื่อนำไปใช้ในการประดับตกแต่งมวยผม เป็นของที่ระลึก สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทย และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัย คือ ได้ปิ่นลายคำ อาลัมพางค์ ที่มีลวดลายศิลปะลายคำประดับวิหารวัดล้านนาในจังหวัดลำปาง และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.69 ได้ร้อยละ 93.80 มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำไปใช้ในการประดับตกแต่งมวยผม เป็นของที่ระลึก สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทย และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวปิ่นประดิษฐ์จากไม้สัก โดยการฉลุ และแกะสลักด้วยมือ ลวดลายส่วนหัวปิ่น ประยุกต์จากศิลปะลายคำประดับวิหารวัดล้านนาในจังหวัดลำปาง หัวก้านปิ่นพันด้วยไหมห้อยแก้วโป่งข่ามและดอกระย้าไม้ ตัวปิ่นมีความยาวทั้งหมด 20 เซนติเมตร ส่วนหัวก้านปิ่นกับปลายก้านปิ่น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร ตามลำดับ พร้อมบรรจุภัณฑ์