ไม้เท้าอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์อุตสาหกรรม
2นาย ธีระวัฒน์ พรหมศรอุตสาหกรรม
3นางสาว อภิรภาพร ประชุมสายอุตสาหกรรม
4นางสาว เจติยา แย้มสุขอุตสาหกรรม
5นางสาว กรานต์ตา บุญอภัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนเทพ ทองย้อยปวช.
2นางสาว ฐิตินันท์ แดนแก้วมูลปวช.
3นาย นพนันท์ บังหงษาปวช.
4นาย ทอตะวัน ทับทิมสีปวช.
5นางสาว กาญจนา นุ่มน้อยปวช.
6นางสาว น้ำฝน โสภาอุทกปวช.
7นาย จารุพงศ์ ตรีภัคดีปวช.
8นาย กิจติกรณี ภายศรปวช.
9นาย ทินกร หนูยศปวช.
10นางสาว ปราจรีย์ แก้ววิเศษปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ไม้เท้าอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้ป่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไม้เท้าอัจฉริยะ เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในด้านวิชาชีพและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ภายใต้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐิ์อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ไม้เท้าอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้ป่วย

2. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เครื่องสามารถช่วยพยุงผู้ป่วยได้