เครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ เรื่องเครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบเครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน ผลการทดลองพบว่า คณะผู้จัดทำสามารถผลิตเครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน จากวัสดุที่สามารถซื้อจากร้านวัสดุทั่วไปได้ อุปกรณ์ทั้งหมด สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อนที่สามารถใช้ได้จริง

2. ได้เครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อนที่มีคุณภาพ

3. ได้เครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อนที่สามารถนำไปใช้ในสถานที่อื่นๆได้
เครื่องเก็บหญ้าลดโลกร้อน ทำงานได้โดยอาศัยแรงจากผู้บังคับ เพิ่มแรงดันไปด้านหน้าทำให้ฟันเฟืองหมุนจากนั้นแปรงจะทำหน้าที่ในการเกี่ยวเศษใบไม้ ไปยังช่องเก็บเศษใบไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
2นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์อุตสาหกรรม
3นางสาว ชาริณี เทพเสนาอุตสาหกรรม
4นาย ผดุง สีเขียวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิเชษฐ์ บุญเที่ยงปวส.
2นาย พาณิชย์ สีสอาดปวส.
3นาย อรรถพล มูลมณีปวส.
4นางสาว พุธิตา เอี่ยมสูงเนินปวส.