สครับผงถ่านไม้ไผ่และชาเขียว

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สครับผงถ่านไม้ไผ่และชาเขียวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้ประโยชน์ คือ ผงถ่านไม้ไผ่และชาเขียว 2 )เพื่อนำผงถ่านไม้ไผ่และชาเขียวมามาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป3) นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการทำสครับผงถ่านไม้ไผ่และชาเขียวให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จำนวน 25 ชุด และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D จากผลการวิจัยแบบทดสอบถามความพึ่งพอใจในการนำสครับผงถ่านไม้ไผ่และชาเขียวมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (¯(x )) 4.25และความพึงพอใจด้านสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (¯(x )) 4.23

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกพร้อมเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าเดิมและยังช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพผิวที่ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ภัทรภร แก้วศิริ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุกัญญา มโนรินทร์ปวช.
2นางสาว วารุณี แก้วลุนปวช.
3นางสาว ทิพย์เกษร สาระแสนปวช.
4นาย ชยาทิศ พิขุนทศปวช.
5นาย นริศรา จำปีปวช.
6นางสาว กัญญารัตน์ ตอบรัมย์ปวส.