เครื่องเก็บ-ตากผ้าอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาการตากผ้าไว้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งทั่วไปแล้วปัญหาการตากผ้ากลางแจ้งไว้แล้วมักจะถูกฝนตกใส่ทำให้เปียกชื้น ในขณะคนอยู่นอกบ้านไม่สามารถเข้ามาเก็บผ้าได้ทันเวลา ดังนั้นเราจึงคิดค้นเครื่องตากผ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องที่คิดค้นขึ้นมานี้สามารถเก็บผ้าอัตโนมัติได้ในขณะฝนกำลังตก และเครื่องจะตากผ้าอัตโนมัติเมื่อฝนหยุดตกและแดดออก เป็นการลดภาระในการเก็บผ้าในขณะที่คนอยู่นอกบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
1. เพื่อเก็บและตากผ้าอัตโนมัติ

2. เพื่อลดภาระในการเก็บและตากผ้าเมื่อมีฝนตก

3. เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายนอก

4. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนด้วยกระบวนการวิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พุทธิชาต แก้วสอาดอุตสาหกรรม
2นาย สุรเนตร เดชบุรัมย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิมานนท์ ศรีบุญชูปวช.
2นาย นครินทร์ เกิดผลปวช.