จักสานงานหัตถศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เบญจวรรณ บุ้งทอง-
2นาง รุจิรา บุญรักษา-
3นาง พิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา-
4นางสาว สโรชา ฟูร์นิเยร์-
5นาง สุวรรณา พรมทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร ไชยชนะยานนท์ปวช.
2นางสาว ศิริภาพันธุ์ ขันติกุลปวช.
3นาย เจษฎา สืบนอกปวช.
4นางสาว ปุณิกา ประกอบใสปวช.
5นาย ปิ่นมนัส โคตรชาปวส.
6นาย กฤษฎา โสภาปวส.
7นาง วราภรณ์ งอกงามปวส.
8นาย ทวีศักดิ์ อินทุชุบปวส.
9นางสาว ลัดดา เทพวงศาปวส.
10นางสาว เมทินี สีดามาตย์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานจักสาน เป็นหนึ่งในช่างอีสานโบราณ ที่มีการสืบทอดรักษากันมาหลายร้อยหลายพันปีจากในอดีต ซึ่งเป็นความประณีตของผู้คนในสมัยก่อน ที่เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น กระบวนการได้มาซึ่งข้าวของเครื่องใช้แต่ละชนิด จึงเกิดจากความประณีตศีลป์ ความงดงามทั้งผลิตภัณฑ์ และจิตใจของช่างผู้รังสรรค์ผลงาน หนึ่งในงานหัตถกรรมล้ำค่าอันเป็นมรดกนี้กำลังจะสูญหายจากแผ่นดินอีสาน ด้วยความประณีต ละเอียด และต้องอาศัยทักษะ ความชำนาญ และใจเย็นของช่างผู้ประดิษฐ์ ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ละทิ้งงานศิลปหัตถกรรมโบราณแขนงนี้ไป จึงเป็นแนวคิดให้ผู้จัดทำได้อนุรักษ์สืบทอดงานหัตถศิลป์ถิ่นไทยโบราณแท้ๆ ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันน่าหวงแหนสืบทอดรักษาคู่กับแผ่นดินสุวรรณภูมิสืบไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

งานจักสานไม้ไผ่แบบประณีตศิลป์ ศิลปะการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความประณีต ละเอียดอ่อน มีความบางของเนื้อเยื่อแผ่นไม้ไผ่เพียงไม่ถึง 1 มิลลิเมตร หรือบางใกล้เคียงกับแผ่นกระดาษ เมื่อนำมาย้อมสีและขึ้นรวดลายจักสานเรียงร้อย ถักทอเส้นใยแต่ละเส้นอย่างประณีตบรรจงตามแบบฉบับโบราณที่สืบทอดกันในตระกูลช่างจักสานชาวอีสาน อาทิ ลายพิกุลทอง ลายจำปา ลายขัด ลายสี่ ก่อให้เกิดอรรถรสแห่งความงามของงานหัตถศิลป์ชัั้นสูง คู่ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป