รถช่วยฝึกเดิน สำหรับเด็กพิการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ หาญธงชัย-
2นาย วัชระ วิริยา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร จันดารักษ์ปวช.
2นาย พีรัชชัย เหง้าน้อยปวช.
3นาย ธนากร คุณขอยางปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความต้องการใช้เครื่องฝึกเดินฟื้นฟู ผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น อันเนื่องมาจากเครื่องช่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพต่างกันและยังมีข้อเสียอยู่หลายประการ อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในโลหิตสูง หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อสมองและไขสันหลัง เป็นต้น ในการควบคุมการทำงานด้านต่างๆ ของอุปกรณ์อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติต่างๆที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ คือมีซีพียู หน่วยความจำเป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อสร้างเครื่องช่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
2 เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ได้
3 เพื่อเสริมกำลังใจให้ผู้ป่วยมีความต้องการในการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อไป