เครื่องช่วยตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัตธิพงค์ สังข์ทองอุตสาหกรรม
2นาย ทศพร จุติกุลทรัพย์อุตสาหกรรม
3นาย กิตติ นโสลดอุตสาหกรรม
4นาย สุเกษม เกียรติไพบูลย์อุตสาหกรรม
5นาย พงษ์ศักดิ์ อักษรนำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริยะ ชยุติปวช.
2นาย ธนงค์ศักดิ์ วงค์วานิชย์ปวช.
3นาย ธีระเดช ฤทธิ์พรัดปวช.
4นางสาว รุ่งนภาพร ทรัพย์ประเสริฐปวส.
5นาย นัฐพงศ์ แก้วแกมจันทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีปัญหาโรคภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ดังนั้นผู้ป่วยควรพบหมอเพื่อเข้าตรวจประเมินเท้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าตั้งแต่ในระยะแรก แต่การตรวจการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าด้วยโมโนฟิลาเมนต์แบบเดิม ข้อมูลที่ได้ในบางครั้งเกิดความผิดพลาดเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาลหรือแพทย์ ในเรื่องของการระบุจุดรับความรู้สึกบริเวณเท้าและสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจ ไม่เที่ยงและใช้เวลาในการคัดกรองผู้ป่วยแต่ละคน ใช้เวลานานเพราะต้องเสียเวลากับการอธิบายขั้นตอนการตรวจกับผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานส่วนมากอายุมากแล้วดังนัน้ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเครื่องช่วยตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ 1.ลดขั้นตอนการตราจการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าด้วยโมโนฟิลาเมนต์ให้น้อยลง
2.สามารถตรวจความรู้สึกที่เท้าแต่ละจุดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3.ลดระยะเวลาการตรวจความรู้สึกที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ละคนให้น้อยลง
ประโยชน์ 1.ลดภาระการทำงานของการคัดกรองเท้าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่
2.ได้ข้อมูลการตรวจการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าแต่ละจุดได้ถูกต้องแม่นยำ
3.ลดระยะเวลาการตรวจความรู้สึกที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ละคนให้น้อยลง