เย็บปักถักร้อยไทยจากใยกล้วย

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากการสำรวจดูตามหมู่บ้านพบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านปลูกกล้วยไว้แทบทุกหลังคาเรือน เพราะกล้วยเป็นพืชที่มีประโยชน์สามารถนำทุกส่วนของต้นกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใบ นำมาห่อขนม ลูก นำมารับประทาน เป็นต้น จึงเป็นที่นิยมในการปลูก แต่ที่สำคัญผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งของกล้วย ก็คือ ลำต้น หรือที่เรียกว่า หยวกกล้วย นอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้ว ส่วนของหยวกกล้วยยังมีเส้นใยบาง ๆ ที่สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ในที่นี้ผู้จัดทำจึงนำใยกล้วยที่ได้มาผ่านกระบวนการแล้วนำมาปักลงบนผ้าดิบ ด้วยลวดลายที่สื่อถึงความเป็นไทย ซึ่งการปักก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งของกุลสตรี และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามมารถสร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือนหรือภายในชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผ้าปักด้วยเส้นใยจากธรรมชาติ
1. งานหัตถศิลป์ถิ่นไทย ยังคงอยู่คู่สังคมไทย
2. มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
3. นักเรียนได้ฝึกสมาธิ
4. นักเรียนมีความเข้าใจกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรเนตร กระจายสามัญ
2นางสาว ญาติกานต์ พิมพิไสยสามัญ
3นางสาว นริศรา ล้ำเลิศเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นาย คมสัน พึ่งหรมสามัญ
5นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวรรณ บุญมากปวช.
2นางสาว สุพาพร เปพะนัดปวช.
3นางสาว วรัญญา มีฉิมปวช.
4นาย ธีรวัฒน์ ทองพิกุลปวช.