หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ แปงสุขอุตสาหกรรม
2นาย ชัยณรงค์ วงค์ตาอุตสาหกรรม
3นาย ชูชัย ทิพย์เจริญอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ไพรัตน์ ขุนคำอุตสาหกรรม
5นาย ธาวิน จตุรภัทรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ จันทร์วงศ์ปวช.
2นาย เกียรติชัย มีมานะปวส.
3นาย บุลากร เชื้อดวงทิพย์ปวส.
4นางสาว ยุวนันท์ ตื้อกันทะปวส.
5นาย อิทธิพล ทะนันชัยปวส.
6นาย ธีรนัย หมายจริงปวส.
7นาย วิทวัส จี่แก้มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ลวดลายหม้อปูรณฆฏะหรือหม้อดอก ซึ่งเป็นศิลปะท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ซึ่งพบบนฝาผนังพระวิหารวัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร และอนุรักษ์ศิลปะการซ้อนไม้ จากการเป็นจิตอาสาในการจัดสร้างพระโกศจันทน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานหัตถศิลป์ พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการประดับตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เป็นของที่ระลึก
ใช้ในการประดับตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เป็นของที่ระลึก

ชิ้นงานผลิตจากไม้สักโดยการฉลุเป็นชิ้นตามลวดลายที่กำหนด แล้วนำมาประกอบซ้อนทับให้เกิดมีมิติขึ้น ชิ้นงานมีขนาด

54 x 81 เซนติเมตร ในกรอบกระจก และพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนำผลงานผลิตภัณฑ์ก้าวสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล