หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ แปงสุข-
2นาย ชัยณรงค์ วงค์ตา-
3นาย ชูชัย ทิพย์เจริญ-
4ว่าที่ ร.ต. ไพรัตน์ ขุนคำ-
5นาย ธาวิน จตุรภัทร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ จันทร์วงศ์ปวช.
2นาย เกียรติชัย มีมานะปวส.
3นาย นายบุลากร เชื้อดวงทิพย์ปวส.
4นางสาว ยุวนันท์ ตื้อกันทะปวส.
5นาย อิทธิพล ทะนันชัยปวส.
6นาย ธีรนัย หมายจริงปวส.
7นาย วิทวัส จี่แก้มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ลวดลายหม้อบูรณฆฏะหรือหม้อดอก ซึ่งเป็นศิลปะท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ซึ่งพบบนฝาผนังพระวิหารวัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และอนุรักษ์ศิลปะการซ้อนไม้ จากการเป็นจิตอาสาในการจัดสร้างพระโกศจันทน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานหัตถศิลป์และพัฒนาก้าวสู่เชิงพาณิชย์ในระดับสากล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิ้นงานผลิตจากไม้สักโดยการฉลุเป็นชิ้นตามลวดลายที่กำหนด แล้วนำมาประกอบซ้อนทับให้เกิดมีมิติขึ้น ชิ้นงานมีขนาด
54 x 81 เซนติเมตร ในกรอบกระจก ทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์และเป็นที่รู้จักในระดับสากล