หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ แปงสุขอุตสาหกรรม
2นาย ชูชัย ทิพย์เจริญอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ไพรัตน์ ขุนคำอุตสาหกรรม
4นาย ธาวิน จตุรภัทรสามัญ
5นาย ปรัชญา ทะพงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ จันทร์วงศ์ปวช.
2นาย ภานุพงษ์ ต๊ะบรรจงปวช.
3นาย วชิรวัฒน์ ไชยเมืองชืนปวช.
4นาย เกียรติชัย มีมานะปวส.
5นาย บุลากร เชื้อดวงทิพย์ปวส.
6นางสาว ยุวนันท์ ตื้อกันทะปวส.
7นาย อิทธิพล ทะนันชัยปวส.
8นาย ธีรนัย หมายจริงปวส.
9นาย วิทวัส จี่แก้มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หม้อดอกลำปาง สานศิลป์ซ้อนไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ลวดลายหม้อปูรณฆฏะหรือหม้อดอก ซึ่งเป็นศิลปะท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ซึ่งพบบนฝาผนังพระวิหารวัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร และอนุรักษ์ศิลปะการซ้อนไม้ จากการเป็นจิตอาสาในการจัดสร้างพระโกศจันทน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานหัตถศิลป์ พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการประดับตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เป็นของที่ระลึก
ชิ้นงานผลิตจากไม้สัก โดยการฉลุเป็นชิ้นตามลวดลายที่กำหนด แล้วนำมาประกอบซ้อนทับให้เกิดมีมิติขึ้น ชิ้นงานมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กรอบภาพขนาด 54 x 81 ซม.และพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนำผลงานผลิตภัณฑ์ก้าวสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
ใช้ในการประดับตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เป็นของที่ระลึก