รถไถมินิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิพงษ์ ไชยยาอุตสาหกรรม
2นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์อุตสาหกรรม
3นาย วิวัฒน์ พรมจารย์อุตสาหกรรม
4นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
5นางสาว ประภาพร เลิศเสถียรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมปราถนา แก้วลาปวส.
2นาย พันธิวา อุุมพรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศของเรามีการทำเกษตรกรปลูกพืชไร่พืชสวนอย่างแพร่หลาย จึงมีการใช้รถไถและเครื่องทุนแรงต่างๆ โดยส่วนใหญ่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนทำให้สิ้นเปลืองเงิน และยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอีกด้วย ดั้งนั้นเราจึงจัดทำรถไถพรวนดินพลังงานธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนรถไถหรือเครื่องทุนแรงที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนและทำงาน รถไถพรวนดินที่เราจัดทำขึ้นมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยเล็งเห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด มีอยู่มากมาย ไม่มีวันหมด จึงนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ และยังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้รถไถมินิพลังงานสะอาด 1 เครื่อง

2.ช่วยทุ่นแรงในการทำงานของเกษตรกร

3.ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิง
รถไถมินิสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การพรวนดิน การตัดหญ้า และอื่นๆ โดยรถไถมินิจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรรี่ แล้วส่งพลังงานไปที่มอเตอร์ ใบพัดจึงทำงานได้ เมื่อต้องการใช้งาน ให้กด สวิตซ์ เปิดเครื่อง รถไถมินิสามารถใช้งานได้ทันที ตามความต้องการของผู้ใช้งาน