น้ำพริกเลิศมัจฉา (ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหัวปลานิล)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาการทำน้ำพริกเลิศมัจฉา(ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหัวปลานิล)โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจำนวน 10 คน กลุ่มที่ 2 คือ บุคลทั่วไป จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยพบว่าน้ำพริกเลิศมัจฉา(ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหัวปลานิล) มีความพึงพอใจในเรื่องมีลักษณะปรากฏ ,สีของผลิตภัณฑ์,รสชาติของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.69 เป็นอันดับ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจน้ำพริกเลิศมัจฉาค่าเฉลี่ยรวม 4.58 อยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ
2.เป็นผลิตภัณฑ์ไม่แต่งสี และกลิ่นสังเคราะห์
3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากท้องถิ่น
4.เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค
5.ใส่ต้มยำ ทาขนมปัง คลุกข้าว จิ้มผัดสด ใส่อาหารประเภทยำต่างๆ จิ้มข้าวเกรียบ จิ้มข้าวตัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยกรานต์ รักขพันธ์ ณ หนองคายคหกรรม
2นาง ชนัดดา มหานาม-
3นาง อรอนงค์ จันทราสามัญ
4นางสาว สโรชา ฟูร์นิเยร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาย ภูชิต แสงจันทร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงศ์ พินิจปวช.
2นางสาว อารียา เครือคุณากรปวช.
3นางสาว วรรณรัตน์ ชัยภูมิปวช.
4นาย ภาคภูมิ นิธิทรัพย์ถาวรปวช.
5นางสาว จุฑามาศ คำดีบุญปวส.
6นาย จิระพัทธ์ โคกเกษมปวส.
7นางสาว สุดารัตน์ นารีปวส.
8นางสาว ดาริน มหาโยธีปวส.
9นาย มานัส สุทธิ์พะพรปวส.
10นาย พีระรัชชานนท์ ติสองเมืองปวส.