น้ำพริกเลิศมัจฉา (ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหัวปลานิล)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยกรานต์ รักขพันธ์ ณ หนองคายคหกรรม
2นางสาว สโรชา ฟูร์นิเยร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาย ภูชิต แสงจันทร์ศิลปกรรม
4นาย สมศักดิ์ นอหน่อคหกรรม
5นาง ชนัดดา มหานามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงศ์ พินิจปวช.
2นางสาว อารียา เครือคุณากรปวช.
3นาย ภาคภูมิ นิธิทรัพย์ถาวรปวช.
4นางสาว จุฑามาศ คำดีบุญปวส.
5นาย จิระพัทธ์ โคกเกษมปวส.
6นางสาว สุดารัตน์ นารีปวส.
7นางสาว ดาริน มหาโยธีปวส.
8นาย มานัส สุทธิ์พะพรปวส.
9นาย พีระรัชชานนท์ ติสองเมืองปวส.
10นาย ชิณวัฒน์ วงศ์สุรีย์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาการทำน้ำพริกเลิศมัจฉา(ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหัวปลานิล)โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจำนวน 10 คน กลุ่มที่ 2 คือ บุคลทั่วไป จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยพบว่าน้ำพริกเลิศมัจฉา(ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหัวปลานิล) มีความพึงพอใจในเรื่องมีลักษณะปรากฏ ,สีของผลิตภัณฑ์,รสชาติของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.69 เป็นอันดับ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจน้ำพริกเลิศมัจฉาค่าเฉลี่ยรวม 4.58 อยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้พัฒนาตำรับน้ำพริกเผาจากหัวปลา

2.สร้างมูลค่าหัวปลานิลเพิ่มขึ้น

3.ได้ตำรับอาหารไทยโดยใช้หัวปลานิลเป็นส่วนผสมหลัก

4.น้ำพริกจากหัวปลานิลได้รับการยอมรับของผู้บริโภค
1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ

2.เป็นผลิตภัณฑ์ไม่แต่งสี และกลิ่นสังเคราะห์

3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากท้องถิ่น

4.เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค

5.ใส่ต้มยำ ทาขนมปัง คลุกข้าว จิ้มผัดสด ใส่อาหารประเภทยำต่างๆ จิ้มข้าวเกรียบ จิ้มข้าวตัง