ขนมไทยมงคล 9 อย่าง จากดินไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัมภา ศิริวงศ์-
2นาย ประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แดง ยาก่อปวช.
2นางสาว กชกร จิตต์ใจปวช.
3นางสาว สุวนันท์ แซ่ฟุ้งปวช.
4นางสาว จุฬาลักษณ์ ไผทสรณ์สรรณ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของขนมไทยมงคล 9 อย่าง จากดินไทยในด้านรูปแบบความเหมือนจริงของขนมแต่ละชนิด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยมงคล 9 อย่าง จากดินไทย ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมไทยมงคล 9 อย่าง จากดินไทย มีคุณภาพเหมือนจริง ซึ่งขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่าง คือ ขนมจ่ามงกุฎ ขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จันทน์ ขนมฝอยทอง ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมชั้น และขนมถ้วยฟู มีความเหมือนจริง ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ สีและลักษณะรูปทรง การเก็บรักษามีความคงทนระดับมากที่สุด บรรจุภัณฑ์สวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนมไทยมงคล 9 อย่าง จากดินไทย เป็นผลงานหัตถศิลป์ที่มีความสวยงามคงทน สามารถเก็บรักษาได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้หลายครั้ง นำไปใช้ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานฉลองตำแหน่ง งานบวช แสดงผลงานนิทรรศการขนมไทย เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการอนุรักษ์ขนมไทย ให้บริการการเช่าในงานมงคลต่าง ๆ จำหน่ายและพัฒนาเชิงพาณิชย์