อุปกรณ์ทำความสะอาดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตหรือการทำงานต่างๆ ต้องใช้แสงสว่างที่เพียงพอในการทำงาน การใช้ชีวิต ภายในบ้าน ซึ่งการให้แสงสว่างในปัจจุบันใช้กระแสไฟฟ้าเป็นหลัก โดยมีหลอดไฟฟ้าในการให้แสงสว่างซึ่งหลอดไฟนั้นก็มีหลายประเภท แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ หลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent Lamp) ซึ่งนิยมติดตั้งอยู่บนที่สูง อาทิ เพดาน,ฝ้า เป็นต้น ซึ่งส่วนมากไม่สามารถทำความสะอาดได้เลย หากไม่ใช้บันได หรือเก้าอี้ ในการขึ้นไปทำความสะอาดหลอดไฟ จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ทำความสะอาดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขึ้นมา เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด ลดเวลาในการทำความสะอาด และสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการศึกษาอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูง ซึ่งมีลักษณะ กลไกที่ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน จึงเกิดแนวคิดที่ จะนำลักษณะการใช้งาน และกลไกการทำงาน มาใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน คือการใช้งานสำรับสิ่งที่อยู่สูง
1. ได้อุปกรณ์ทำความสะอาดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชิ้น
2. ได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการใช้พลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนิต ผันอากาศปวช.
2นาย ชัยณรงค์ เขียวงามปวช.
3นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวช.