ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นงค์เยาว์ ประสารทอง-
2นาง กัลยกร พรมพิมพ์-
3นาง อมรรัตน์ ทองทิพย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มุขดารัตน์ แซ่อวงปวส.
2นางสาว ศิริขวัญ รูปคมปวส.
3นางสาว พรรณิภา วงษ์อุเทนปวส.
4นางสาว วนิดา สีหาบุตรปวส.
5นางสาว มนัสวี ฮ่มป่าปวส.
6นางสาว นฤมล อ่อนท้าวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก โดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.13 เมื่อคิดเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์งานหัตศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมาตามลำดับ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ย 4.32 ด้านการออกแบบคะแนนเฉลี่ย 4.21 ด้านการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา คะแนนเฉลี่ย 4.11 ด้านความปลอดภัยคะแนนเฉลี่ย 3.94 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์จริง คะแนนเฉลี่ย 3.90 และด้านการเลือกใช้วัสดุ คะแนนเฉลี่ย 3.85

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเป็นกระเป๋าสะพายสำหรับสุภาพสตรี สามารถสะพายไปในวาระโอกาสต่างๆ ได้อย่างมากมาย รูปทรงลักษณะของกระเป๋ามีความสวยงาม คงทนง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและการดูแลรักษา