เล็บปีศาจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์-
2นางสาว ฐิติมา รักเกษม-
3นางสาว เกตุศินี ธิระโต-
4นางสาว เจติยา แย้มสุข-
5นางสาว กรานต์ตา บุญอภัย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาณัฐ ชัยชมพลปวช.
2นาย ธนากร บัวผันปวช.
3นางสาว กุลสินี บุญขันธ์ปวช.
4นาย นุติ จันทร์เสนาปวช.
5นางสาว พรนิภา แข็งฤทธิ์ปวช.
6นางสาว วรรณษา ทองแสนปวช.
7นางสาว ลดาพร บุญอภัยปวช.
8นาย ภูมินทร์ อินทะศรีปวช.
9นาย ภาคิน พงษ์ภมรปวช.
10นางสาว จิตรดา วรยศปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเปรียบเทียบดำนาแบบดั้งเดิมกับการใช้เล็บปีศาจ โดยเกษตรกร พบว่า กลุ่มผู้ทดลองใช้ใช้เล็บปีศาจใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าประมาณ 2 เท่าของการดำนาแบบดั้งเดิม ประกอบกับกลุ่มผู้ทดลองมีความคุ้นเคยกับการดำนาจึงทำให้สามารถดำนาได้เร็วมากขึ้น แต่นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่ทดลองในครั้งนี้ ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าประมาณ 1-2 เท่า เป็นเพราะไม่มีความถนัดใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม และอาจเกิดความเสียหายต่อร่างกายและชิ้นงาน ดังนั้นเล็บปีศาจ จึงเป็นอุปกรณ์พิเศษทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรมือใหม่ เกิดเจตคติที่ดีในงานอาชีพ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่อนแรง ปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครืองมือช่วยดำนา ทำให้การดำนาเร็วขึ้น และลดอาการปวดนิ้วมือจากการดำนา