เล็บปีศาจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์อุตสาหกรรม
2นาย วรวิทย์ ศรีหานารถอุตสาหกรรม
3นาย อรุณ มหาคามอุตสาหกรรม
4นางสาว ฐิติมา รักเกษมอุตสาหกรรม
5นางสาว เกตุศินี ธิระโตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาณัฐ ชัยชมพลปวช.
2นางสาว กุลสินี บุญขันธ์ปวช.
3นาย นุติ จันทร์เสนาปวช.
4นางสาว พรนิภา แข็งฤทธิ์ปวช.
5นางสาว วรรณษา ทองแสนปวช.
6นางสาว ลดาพร บุญอภัยปวช.
7นาย ภูมินทร์ อินทะศรีปวช.
8นาย ภาคิน พงษ์ภมรปวช.
9นางสาว จิตรดา วรยศปวช.
10นาย สิรดนัย ฮาดสมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการทำนา เกษตรกรส่วนใหญ่ดำนามากกว่าการหว่าน เพราะการดำนาจะทำให้ต้นข้าวแตกกอ เจริญเติบโตได้เต็มที่ และไม่เบียดกันแน่นจนเกินไป ต้นข้าวจะออกรวงได้เยอะ ทำให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้น แต่จากการดำนา เกษตรกรต้องใช้นิ้วหัวแม่มือกดดินลงไปเพื่อปักต้นกล้า ทำให้มีแผลและอาการปวดนิ้วมือ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นเล็บปีศาจ เพื่อช่วยในการดำนาทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการดำนา ป้องกันการเกิดแผลและลดอาการปวดของนิ้วมือ อีกทั้งวัสดุที่ใช้ทำเล็บปีศาจหาได้ง่าย มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และพกพาได้สะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำนาให้เร็วขึ้น

2. เพื่อลดอาการปวดนิ้วและแผลที่นิ้วจากการดำนา
เป็นเครืองมือช่วยดำนา วัสดุทำจากท่อPVC ทำให้มีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรง ทำให้การดำนาเร็วขึ้น และลดอาการปวดนิ้วมือจากการดำนา