ระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ดวงนภา ปิดตาทานังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ภานุเมศ ชุมภูนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ชนัดดา มหานามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สุรีรัตน์ สุ่มมาตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภพ จาตุรงค์กรปวส.
2นาย ปฐมพงษ์ แพงหอมปวส.
3นางสาว ปฏิญญา พงษ์รื่นปวส.
4นางสาว ภัทราวดี ดวงจันทร์ดาปวส.
5นางสาว นวรัตน์ โภคาพานิชปวส.
6นางสาว ปรางทิพย์ พรมกุลปวส.
7นาย อิสรพงษ์ ห่อหุ้มดีปวส.
8นางสาว สุพัตรา เครือศรีปวส.
9นางสาว ดารณี หลักหนองบุปวส.
10นางสาว กนกวรรณ สีเงินปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพื่อสร้างระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่เข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.63

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานครูที่ปรึกษาให้สามารถนำระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไปใช้ได้จริงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานในด้านงานครูที่ปรึกษา
เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ดาวน์โหลดระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา