ระบบออนไลน์ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพื่อสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.63

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ดาวน์โหลดงานครูที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี-
2นาง ดวงนภา ปิดตาทานัง-
3นาย ภานุเมศ ชุมภูนท์-
4นาง ชนัดดา มหานาม-
5นาง สุรีรัตน์ สุ่มมาตย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภพ จาตุรงค์กรปวส.
2นาย ปฐมพงษ์ แพงหอมปวส.
3นางสาว ปฏิญญา พงษ์รื่นปวส.
4นางสาว ภัทราวดี ดวงจันทร์ดาปวส.
5นางสาว นวรัตน์ โภคาพานิชปวส.
6นางสาว ปรางทิพย์ พรมกุลปวส.
7นางสาว เพ็ญนภา เพ็ชรแก้วปวส.
8นางสาว พรวิลัย นินทะระปวส.
9นางสาว จุฑาทิพย์ ทีทองปวส.
10นางสาว พรรณิภา มะณีทองปวส.