โคมไฟคนพันธุ์ใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวภา ยืนยงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จิราภรณ์ กนกมหกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
4นาง ทัศนีย์ สังข์เมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสันต์ ดำสนิทปวช.
2นางสาว นันท์สินี มีสมบูรณ์ปวช.
3นางสาว พรทิพย์ กุลชาปวช.
4นางสาว นันติมา ดุจจานุทัศน์ปวช.
5นาย ศรราม เขาธุมาศปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทย มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำพลาสติที่เหลือใช้แล้วสามารถ นำกลับมาใช้ใหม่หรือประกอบเป็นวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ เพื่อลดปัญหาขยะและลดภาวะโลกร้อน และเพื่อศึกษาขั้นตอน ในการทำโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติก และสามารถทำให้วัสดุเหลือใช้เกิดมูลค่า สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำขวดพลาสติกมาทำสิ่งประดิษฐ์โคมไฟ โดยการใช้ปากกา หัวแร้ง ใบมีดทองเหลือง หนวดกุ้ง อุปกรณ์โคมไฟ สีเพ้นท์กระจก นำขวดพลาสติกมาตัดลวดลายตามแบบพิมพ์ที่ได้ออกแบบ แล้วเทสีเพ้นท์ หรือพ่นสี และประกอบตัวโคมไฟ
โดยทำฐานโคมไฟ พร้อมติดตั้งหลอดไฟ
1. สามารถนำผลงานไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน สำนักงาน ได้
2. เพื่อเป็นการนำวัสุดเหลือใช้มาผลิตใหม่
3. สามารถนำผลงานไปเป็นอาชีพเสริมหารายได้
.