เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
2นาย เริงชัย ทำมาหมั่นอุตสาหกรรม
3นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
4นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
5นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิชัย เสียงทิตย์ปวช.
2นาย พูลศักดิ์ บุญวาสปวช.
3นาย ธนิต ผันอากาศปวช.
4นาย ทองคำ โพธิ์ลีลาปวช.
5นาย โชษิตา เจ๋งสวัสดิ์ปวช.
6นาย พินิจ ขำคำปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันถือว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราไปแล้ว และไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน ก็ได้มาจากการผลิตที่แตกต่างกันไป เช่นการผลิตจากถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้นซึงการผลิตไฟฟ้านั้นทำให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ และสิ้นเปลืองพลังงานมากมาย จึงมีการรณรงค์ให้มี การใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า แต่ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งานกันนั้นมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้คิดประดิษฐ์ เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดประมาณเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่สูญเสียไปในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องใช้พลังงานภายนอกมาช่วยเป็นต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้า
1. ได้รับความรู้จากการศึกษาการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียน
2. เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้จริง