เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัณฑิตศักดิ์ ศรีโสภาอุตสาหกรรม
2นางสาว ปัทมา เมืองวันอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์ ประดับสุขอุตสาหกรรม
4นางสาว สุกานดา อาธนูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัญญู ดังก้องปวส.
2นาย ภาคิน ทีปรักษพันธ์ปวส.
3นาย กฤตกร เจตเขตกรรณ์ปวส.
4นาย อติชาติ มณีสายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัยช่วยลดปัญหาทรัพย์สินที่เสียหายและยังเหมาะกับการใช้งานสำหรับที่พักอาศัย ช่วยเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัย คณะผู้จัดทำจึงริเริ่มคิดค้นและดำเนินการจัดทำเครื่องเตือนภัยอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยและป้องกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีตัวรับและตัวส่งสัญญาณแจ้งสัญญาณเตือน
2. มีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน
3. ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ