เครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณหมอกควัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อน-
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์-
3นาย ชนินทร์ ชุ่มเชื้อ-
4นาย วชิรังกูร สร้อยเสนา-
5ว่าที่ ร.ต. อรรถพร ไพทีระกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกฤต กิ่งแก้วปวส.
2นาย จิรายุทธ สิทธิเครือปวส.
3นางสาว ธนภรณ์ ประสมปวส.
4นาย วัชรพล จุ่มมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากหนึ่งในวิกฤตของภาคเหนือคือ “ปัญหาหมอกควัน” ซึ่งมีผลกระทบทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีอาการระคายเคืองบริเวณดวงตา น้ำตาไหล ระคายคอ หายใจติดขัด เหนื่อยง่าย และแน่นหน้าอก ถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า และสร้างเครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณหมอกควัน เพื่อมาช่วยลดปัญหาหมอกควัน อีกทั้งสามารถแจ้งเตือนในขณะที่สภาพอาการมีปริมาณของหมอกควันเกินมาตรฐานและค่าอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ได้ในรูปแบบสัญญาณเสียงไซเรนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ และแสดงค่าปริมาณของหมอกควัน ค่าอุณหภูมิ และค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ทางหน้าจอ LCD อีกทั้งสามารถกำหนดค่าอุณหภูมิได้ในช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 18°C - 60°C

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ตรวจวัดปริมาณของหมอกควันและอุณหภูมิ
-แสดงค่าปริมาณหมอกควัน ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ และค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ทางหน้าจอ LCD
-สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 18-60 องศาเซลเซียส
-ลดค่าปริมาณหมอกควัน ฝุ่นละออง หรือ อุณหภูมิในอากาศ
-มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อทำงาน