Smart Patients (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้)

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยที่พูดไม่ได้ในโรงพยาบาล ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยที่พูดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด พบว่า การสื่อสารความต้องการขั้นพื้นฐานระหว่างผู้ป่วย กับ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือญาติผู้ป่วย มีการสื่อความหมายที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง และในปัจจุบันการสื่อสารความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนิยมให้ผู้ป่วยจดข้อความ หรือใช้การผสมคำเพื่อสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย คณะผู้จัดทำได้พัฒนา “Smart Patients Application (แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดได้)” เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยสื่อสารความต้องการและลดปัญหาข้อผิดพลาดในการสื่อสารความต้องการของผู้ป่วยกับพยาบาล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ที่มีคุณสมบัติในการรองรับการสื่อสารระหว่างพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดได้เนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือพูดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด เพื่อทดแทนการสื่อสารแบบการผสมคำหรือการจด
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีความต้องการสื่อสารแต่ไม่สามารถพูดได้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย เหลือหลายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พรชนก รังษีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง มณีพร พรดอนก่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธัญวุฒิ สะอาดแก้วปวช.
2นางสาว ปวริศา คำปันปวช.
3นาย นวพล อินทร์ศรีปวช.
4นางสาว จารุวรรณ ระโหฐานปวช.
5นางสาว ณัฐกุล รำมรีย์ปวช.
6นาย อานันต์ อัฐมาลาปวช.
7นาย สุธาทัศน์ สุขเขตปวช.
8นาย พลฤกษณ์ สมอไทยปวช.
9นาย พรเทพ ธนธิติกรปวช.
10นาย ชาคริต คูณเที่ยงธรรมปทส.