ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ชาวไร่ชาวสวน ที่หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ “ประเทศไทย 4.0” ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้การทำการเกษตรของเกษตรกรได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ จะเป็นการควบคุมการเพราะปลูกในระบบโรงเรือน โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างให้เหมาะสมกับพืชที่เพราะปลูก ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตมีคุณภาพ การสร้างต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ ถือว่าเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน นับว่ามีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถเลือกโหมดในการทำงาน โหมดควบคุมด้วยตนเอง กับโหมดอัตโนมัติ และสามารถแสดงการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง และแสดงกราฟ บนเว็บไซต์ได้ การควบคุมการทำงานด้วยตนเองสามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ การควบคุมแบบอัตโนมัติสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยการตั้งค่าต่ำสุด และสูงสุดของอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง อุปกรณ์สามารถทำงานตามโปรแกรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากร อินตา-
2นาย อดิศักดิ์ ปลายนา-
3นาย ณัฐวุฒิ วิธี-
4นาย สุรเนตร เดชบุรัมย์-
5นาง มรกต จุมปาลี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วินิทร บุญทวีปวช.
2นาย ธเนศ ปันดีปวช.