เรือตรวจไฟรั่วควบคุมระยะไกล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชณรรษ ฤทธิเลิศอุตสาหกรรม
2นาย เชิดศักดิ์ พินิจมนตรีอุตสาหกรรม
3นาย วัชรา พรหมสาขา ณ สกลนครอุตสาหกรรม
4นาง อนงค์รัตน์ สุขจำเริญอุตสาหกรรม
5นาย สรายุทธ์ วงศ์สุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรีชา ชุมคำปวช.
2นาย นันทิพัฒน์ เชื้อแสนปวช.
3นาย จักริน เมาะลาษีปวส.
4นาย อมรชัย สินค้าปวส.
5นาย พลนิมิตร อินพลปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาไฟรั่วในบริเวณน้ำท่วมซึ่งสามารถแสดงผลให้เราทราบได้เมื่อมีไฟรั่วจะเตือนด้วยเสียงไซเรน และส่งสัญญาณภาพบริเวณรอบข้างมายังมือถือผู้ควบคุมได้ ในระยะ 50 เมตร ซึ่งทำให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าภายในบริเวณนั้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ เพื่อที่จะได้หาทางเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อตรวจพบไฟฟ้ารั่ว ในบริเวณน้ำท่วมสามารถแสดงผลให้เราทราบได้ด้วยเสียงไซเรน และสามารถส่งสัญญาณภาพบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุ มายังมือถือผู้ควบคุมได้