เก่ามาใหม่ไป

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีวิชาเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งการเชื่อมไฟฟ้าจะต้องมีการใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อม ดังนั้นลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เชื่อมแล้วจะมีการสูญเสียความยาวของลวดเชื่อม จึงต้องมีการเปลี่ยนลวดเชื่อมที่สั้นทิ้งไปแต่ในบางครั้งลวดเชื่อมที่ทิ้งไปยังมีความยาวที่ยังสามารถเชื่อมได้ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองของวัสดุ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในการควบคุมความยาวของลวดเชื่อมไฟฟ้าที่จะทิ้ง และจำนวนของลวดเชื่อมที่จะนำไปใช้ เพื่อไม่ให้มีความสิ้นเปลืองจึงทำเครื่องแลกลวดเชื่อมเพื่อกำหนดความยาวและจำนวนของลวดเชื่อมไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้แลกลวดเชื่อมไฟฟ้า
เพื่อไม่ให้มีความสิ้นเปลืองจึงทำเครื่องแลกลวดเชื่อมเพื่อกำหนดความยาวและจำนวนของลวดเชื่อมไฟฟ้า อีกทั้งตัวเครื่องยังไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าหรือน้ำมันทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภัทรพงศ์ จันทรกองอุตสาหกรรม
2นาย เลิศศักดิ์ เปรศรีอุตสาหกรรม
3นาย นิเวศน์ เดินสันเทียะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ บุญวิเศษปวส.
2นาย ผดุงเกียรติ ผลจันทร์ปวส.
3นาย ศรายุทธ บรรเทาปวส.
4นาย ณัฐดนัย แสงศิลาปวส.
5นาย อัษฎา หาริไสลปวส.