รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เริงชัย ทำมาหมั่นอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
3นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
4นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
5นาย กฤษณะ แจ่มจำรัสเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวช.
2นาย เอกภพ จันทะคุณปวช.
3นาย ชินวัตร จวงศรปวช.
4นางสาว อรวรรณ บุญมากปวช.
5นาย พูลศักดิ์ บุญวาสปวช.
6นาย ทองคำ โพธิ์ลีลาปวช.
7นาย ไชยา ใจบุญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันยานพาหนะ และระบบการขนส่ง ที่ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้า ได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี เนื่องจากมีประสิทธิภาพของระบบการแปลงผันพลังงานที่สูง เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ เชื้อเพลิง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและมีมลภาวะทางเสียงต่ำรถไฟฟ้าเป็นพาหนะที่เหมาะสมกับการเดินทางคนเดียวในระยะใกล้ๆด้วยความรวดเร็วและประหยัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน ใช้งานได้
โดยไม่ต้องใช้พลังงานภายนอกมาช่วยเป็นต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้า
1. รถสามล้อไฟฟ้าช่วยลดการใช้พลังงาน เป็นการอนุรักษ์พลังงาน
2. รถสามล้อไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานสูง และสามารถควบคุมความเร็วได้