ของฝากจากทองกวาว

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของฝากจากทองกวาว และเป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าเชิงพาณิชย์ในชุมชนได้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ย (X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัยมีดังนี้ ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของฝากจากทองกวาวใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของฝากจากทองกวาว โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.36 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความละเอียดสวยงาม เป็นของฝากประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
1. ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของฝากทองกวาว เป็นสินค้าประจำอำเภอบ้านผือ
2. ความรู้ที่ได้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและออกจำหน่ายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุพาวดี ศิริปีริด์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นงนุช ทองเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สาลินี ประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ภัทรวดี ศรีออนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง พิมพ์ผกา คำหาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรดนัย บรรจงปวช.
2นางสาว วริญญา บานเย็นปวช.
3นางสาว อารียา ชาวอุบลปวช.
4นาย มงคล ศิริปัญญาปวช.