อุปกรณ์ชาร์จมือถือฉุกเฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล ฟักแก้ว-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มงคลชัย ใจกว้างปวช.
2นาย วงศพันธ์ เพิ่มพูลปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผลการทดลอง พบว่า อุปกรณ์ชาร์จมือถือฉุกเฉินสามารถนำไปใช้งานได้จริงเนื่องจากในการทดลองอุปกรณ์ชาร์จมือถือฉุกเฉินสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ชาร์จมือถือฉุกเฉินใช้งานได้จริง โดยการทดลอง 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ 100% ครั้งที่ 1 เวลาที่ทดลอง 5 นาที อุปกรณ์ชาร์จมือถือฉุกเฉินแบตมือถือขึ้น1% อุปกรณ์ชาร์จมือถือฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ชาร์จกับโทรศัพท์ได้จริง