วิวแชร์อาชีวะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นัฐพงษ์ สีหาวงษ์-
2นาย กฤษณะ บุพศิริ-
3นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตร-
4นาย วรวิทย์ สรรพอาษา-
5นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เชษฐบุตร ปราบพาลปวช.
2นาย ธนวัฒน์ ช่วยแสงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากคนในปัจจุบันมีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และจักรยานยนต์ มาขึ้นทุกวันแต่ส่วนมาจะมีผู้ป่วยขาพิการ จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผู้ป่วยที่ขาพิการใช้มีความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรถวิวแชร์ในท้องตลาดมีราคาสูง และผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยไม่สามารถที่จะชื้อรถวิวแชร์ในราคาที่แพงได้ คณะผู้จัดทำจึงคิดสร้างรถวิวแชร์อาชีวะขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยขาพิการ ได้ใช้รถวิวแชร์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด จึงทำให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมือนตามปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้รถวิวแชร์อาชีวะ 1 คัน
2. ได้ช่วยเหลือผู้พิการเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากขึ้น
3. รถวิวแชร์อาชีวะ สามารถนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ได้
4. นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรถวิวแชร์อาชีวะ
5. นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน