วิวแชร์อาชีวะ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้พิกาขาและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยพิการหลายคน จากอุบัติเหตุจะต้องเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวัน ผู้พิการจะได้ทำกิจกรรมใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และผู้สูงอายุ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการควบคุมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีราคาถูกทำให้สามารถสร้างระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเหมาะสมกับการนำไปใช้งานเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของรถวิวแชร์ได้ จากความเป็นมาและความสำคัญ ดังกล่าว คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารถวิวแชร์ เพื่อใช้แก้ปัญหาให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีข้อจำกัดในการเดิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้สิ่งต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ “รถวิวแชร์อาชีวะ” ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

2. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานรถวิวแชร์อาชีวะ
1. เพื่อสร้างและพัฒนารถวิวแชร์อาชีวะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่มีต่อรถวิวแชร์อาชีวะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นัฐพงษ์ สีหาวงษ์อุตสาหกรรม
2นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตรอุตสาหกรรม
3นาย วรวิทย์ สรรพอาษาอุตสาหกรรม
4นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ชาริณี เทพเสนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เชษฐบุตร ปราบพาลปวช.
2นาย ธนวัฒน์ ช่วยแสงปวช.
3นาย ภานุศักดิื มีกล่ำปวช.
4นาย จตุรวิทย์ ช่วยแสงปวช.
5นาย ทัชพล อุดมปวช.
6นาย ชินวัตร โคตวงษ์ปวช.
7นางสาว ปิยะธิดา บัวเทพปวช.