น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง Roselle Salad Dressing

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลจากการศึกษาพบว่า1)คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่มีสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัดที่แตกต่างกัน 3 ระดับพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง3.3-3.8ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p≤ 0.05)โดยน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่มีสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัด 100:1,250:1,250 มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (3.8a ± 0.01)รองลงมาคือน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่มีสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัด 125:1,250:1,250 (3.6± 0.01) และน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่มีสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัด 150:1,250:1,250 (3.3± 0.01)ตามลำดับ 2)คุณภาพด้านประสาทสัมผัสคะแนนความชอบเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่มีสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัดที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ในคุณลักษณะด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p> 0.05)โดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงได้รับความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลางซึ่งสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัดที่เหมาะสมในการผลิตน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงควรเป็นสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัด 125:1,250:1,250(กรัม)เนื่องจากผู้บริโภคให้การยอมรับสูงสุดเกือบทุกในคุณลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง 3)ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่มีสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัด100:1,250:1,250 (กรัม)คิดเป็นเงิน269บาท สามารถผลิตน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงได้จำนวน 25 ขวด (ขวดละ 225 มก.)ซึ่งมีต้นทุนการผลิต 10.76 บาท/1 ขวด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ทราบสัดส่วนปริมาณกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณน้ำส้มสายชูต่อปริมาณน้ำมันสลัดที่เหมาะสมในการผลิตน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง

2.ทราบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง

3.ทราบต้นทุนในการผลิตน้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง

4.ได้ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดง ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต
มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกระเจี๊ยบแดงที่ผู้บริโภคให้การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัลญา ศิริคำฟูสามัญ
3นางสาว มยุรี อ้อยมูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กวินนาถ จินะปัญญาปวส.
2นาย กนกพันธุ์ สิงห์แก้วปวส.
3นางสาว อมลวรรณ แซ่ตั้งปวส.