เครื่องบดละเอียด Grinder Machine

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Mr. สิทธิเดช ครุฑสี-
2Miss ณัฐกานต์ ทั่วประโคน-
3Mr. สุรพล ผดุงพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนัช พัฒนพูลผลปวส.
2นาย อนุพงษ์ พานิชอินปวส.
3นาย วรรธนะ โรงคำปวส.
4นาย วัชรากร กายสิทธิ์ปวส.
5นาย อมรเทพ คำสิงค์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานหลังของผู้ใช้จำนวน 20 ชุดซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์คือไก่ หรือหมู และทำการสรุปผลจากแบบประเมินหลังการใช้งานของผู้ใช้ โดยผลจากการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานพบว่าสามารถใช้เป็นเครื่องต้นแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับดี, ประสิทธิภาพของเครื่องบดละเอียดอาหารสัตว์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ประสิทธิภาพในการบดละเอียดสูง
- รูปทรงสวยงาม
- ประสิทธิภาพในการบดสูง และต่อเนื่อง