บล็อกมัดกระดาษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์-
2นางสาว สุกัลยา ปัญญามี-
3นางสาว อมรพรรณ์ การค้า-
4นาย ธรรมนูญ ทองจันทร์-
5นาย สุทัศน์ หงส์คำมี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรเทพ คนสมบูรณ์ปวส.
2นาย สิทธิพงษ์ นาสมยนต์ปวส.
3นาย ชนุดร กุลดำแดงปวส.
4นาย รณฤทธิ์ บุญเหลือปวส.
5นาย ธนวัฒน์ มัชฌิมพงษ์ปวส.
6นาย สหรัฐ แสนหาญปวส.
7นาย วรวิทย์ อุรันต์ปวส.
8นาย สุรินทร์ สวนทองปวส.
9นาย ศรัญย์ ปัญญาใสปวส.
10นาย ณรงค์ฤทธิ์ บำรุงภักดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดการเก็บเอกสารเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับทุกๆหน่วยงาน ซึ่งจะชี้วัดได้ว่าหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บเอกสาร เช่นเอกสารคำสั่งต่างๆของหน่วยงานราชการ เมื่อมีจำนวนมากๆจะมัดรวมกันเป็นกอง ซึ่งวิธีการมัดโดยทั่วไปทำให้เกิดความยุ่งยากในการมัดโดยต้องยกกองเอกสารพลิกกลับด้าน ด้วยปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์บล็อกมัดกระดาษขึ้นเพื่อลดเวลาในการจัดเรียงเอกสารและสะดวกในการมัดโดยไม่ต้องยกกองเอกสารพลิกกลับด้านทำให้เกิดความรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบเรียนร้อย จากการสรุปผลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน จำนวน 40 คน พบว่ามีความพอใจระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.80 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็น มีความรวดเร็วในการมัดกองกระดาษ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บล็อกมัดกระดาษ มีโครงสร้างเป็นเหล็ก มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สามารถมัดกองกระดาษได้โดยไม่ต้องพลิกกองกระดาษกลับด้าน ไม่ทำให้กองกระดาษล้มขณะทำการมัด และเพิ่มความรวดเร็วในการมัด ลดระยะเวลาในการจัดเรียงเอกสาร