แชมพูสมุนไพรมะกรูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิศาชล บำรุงภักดีสามัญ
2นาย เทียนชัย คำลิ้มสามัญ
3นางสาว วันวิสา ยาลัยสามัญ
4นาย นรังสรรค์ บุญโสภาสสามัญ
5นางสาว ฐิติมา กุมารสิทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริยาพัด กะนะฮาดปวส.
2นางสาว ปณิตา ปัญญารสปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรมะกรูดและศึกษาความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนหมู่บ้านนักเรียน-นักศึกษาครูจำนวน 50 คน จาก อำเภอเซกา 1.สามารถผลิตแชมพูสมุนไพรมะกรูด ได้ตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมในการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้2.ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจต่อ แชมพูสมุนไพรมะกรูด โดยรวม มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.73)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ช่วยทำความสะอาดเส้นผม 2.ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางาม 3.ช่วยบำรุงรากผมและชะลอการงอกของเส้นผม
1.แชมพูสมุนไพรมะกรูดผลิตจากสมุนไพร 100 %