เครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือ

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการการสร้างเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือ หาประสิทธิภาพของเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือและคุณภาพของเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คนได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ประสิทธิภาพของเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือ สามารถเห็นได้โดยผ่านมือถือของผู้ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ระดับ
1.1 ระดับสถานะปกติค่าเฉลี่ยระยะจากพื้น 72 เซนติเมตร
1.2 ระดับสถานะเตรียมอพยพค่าเฉลี่ยระยะจากพื้น 38 เซนติเมตร
1.3 ระดับสถานะภัยพิบัติค่าเฉลี่ยระยะจากพื้น11 เซนติเมตร
2. คุณภาพของเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือด้านการออกแบบและการสร้างพบว่าอยู่ในระดับดี ( = 4.42)
3. คุณภาพของเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านมือถือด้านการนำไปใช้งาน พบว่า อยู่ในระดับดี( = 4.91)
1. อุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้กับสถานที่จริงได้
2. ผู้ใช้สามารถดูการแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านมือถือได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พีรดา พรหมยกอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา ทองมากอุตสาหกรรม
3นาย ธนาวุฒิ วีระสิงห์อุตสาหกรรม
4นาง นิภาภรณ์ ทองมากสามัญ
5นางสาว ภัทรสุดา ภักดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นภสินธุ์ พรมสวัสดิ์ปวช.
2นาย ธีรสิทธิ สุทธิธนสุขปวช.
3นาย ปฎิภาณ รัตนโกสมปวช.
4นาย อิทธิชัย อินทร์แก้วปวช.
5นาย เอกวัส อมราพิทักษ์ปวช.
6นาย สิรวิชญ์ ทองอนันต์ปวช.
7นาย ธีรชัย ชูมณีปวช.
8นาย อานันต์ รูปแกะปวส.
9นาย ปรเมธ บุญเรืองรุ่งปวส.
10นาย อภิสิทธิ์ อาษาพันธ์ปวส.