คอนโดเห็ดบีเคเทคแบบเรียลไทม์

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองและ 3) เพื่อประเมินผลการใช้คอนโดเห็ดบีเคเทค แบบเรียลไทม์โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานประกอบการ ในหมู่บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้คอนโดเห็ดบีเคเทค แบบเรียลไทม์วิเคราะห์หาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคอนโดเห็ดบีเคเทค แบบเรียลไทม์จากค่าค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T-test แบบ Dependent )และผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้คอนโดเห็ดบีเคเทค แบบเรียลไทม์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์

1.ได้ตู้เพาะเห็ดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

2.สามารถผลิตอาหารไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือนได้

3.ได้ตู้เพาะเห็ดที่สามารถทำเป็นธุรกิจขนาดเล็กและสร้างรายได้เสริมได้

4.ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ และประหยัดเวลาในการดูแลรักษา
คุณลักษณะ.

- ตัวเครื่องทำงานอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงอุณหภูมิความชื้นผ่านแอปพลิเคชั่น

- มีราวแขวนชั้นละ 6 ก้อน บรรจุได้ 6-18 ก้อนใช้ท้อ PVCขนาด 4.5 นิ้ว แขวนก้อนเห็ด

- ใช้ฮีตเตอร์และเครื่องสร้างหมอกในการเพิ่มอุณหภูมิและความชื้น

- ขาตั้งเครื่อง 3 ขาถังบรรจุน้ำ4 ลิตรและผ้าคลุมเครื่อง

- ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ในการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรพล นิยมญาติอุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ วงศ์พงษ์คำอุตสาหกรรม
3นาย อนิวัตร บุญเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย สุภาษิต จิตรไทยอุตสาหกรรม
5นาย ภูมินทร์ ประกอบแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภาภรณ์ ฐิติสโรชปวช.
2นางสาว พรชิตา บุญคุ้มปวช.
3นาย สารัช คำปัญญาปวช.