กาวติดสบู่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุจิรัฎ นิกร-
2นางสาว นีรนุช เดชะ-
3นาย นัฐอนันต์ นิกร-
4นางสาว อภิญญา บัวคำโคตร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณฑิตา บุดดีพุดปวช.
2นางสาว สุกัญญา บัวจูมปวช.
3นางสาว พรพรรณ จันแดงปวช.
4นางสาว สุพัตรา สาระสุขปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง กาวติดสบู่ มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปริมาณกลีเซอรีนที่มีต่อลักษณะของเบสสบู่ 2) เพื่อศึกษาปริมาณโพรไพลีน ไกลคอล ที่มีต่อลักษณะของส่วนผสมของเบสสบู่กับกลีเซอรีน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อกาวติดสบู่ จากการศึกษาทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ กลีเซอรีน 90 มิลลิลิตร : เบสสบู่ 10 กรัม : โพรไพลีน ไกลคอล 4 มิลลิลิตร และผู้ใช้กาวติดสบู่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก โดยให้การยอมรับกาวติดสบู่ในเรื่องราวชอบโดยรวมของกาวติดสบู่ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกาวที่ใช้ประสานสบู่กับสบู่ เพื่อให้เป็นก้อนใหญ่ขึ้น ทำให้ใช้งานได้สะดวกและยาวนานขึ้น ใช้ได้กับสบู่ก้อนทุกยี่ห้อ