เครื่องดำนาไม่ใช้น้ำมัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา หอมหวล-
2นางสาว พาวินี แก้วก่อง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ โคตรหานามปวช.
2นาย มานพ กุณาคมปวช.
3นาย ณัฐพงษ์ เสนาอินทร์ปวช.
4นาย พรภวิทย์ ไชยดวงปวช.
5นาย ทินกร พรมจันทร์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การปักดำเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงงานมาก ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้นำต้นแบบเครื่องดำนาไม่ต้องใช้น้ำมันมาทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั่วๆไปในชุมชน เครื่องดำนาแบบใช้แรงคนปักดำครั้งละ 4-5 แถว ระยะแถว 30 ซม. มีขีดความสามารถในการทำงาน 1.5 ไร่ต่อวัน / คน ข้อจำกัดของเครื่องดำนาแบบใช้เครื่องยนต์และเครื่องดำนาที่ไม่ใช้น้ำมันทังสองแบบคือการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา และการเตรียมกล้าโดยการเพาะในถาด สำหรับผผู้ประดิษฐ์มีหน้าที่ผลิตวิจัยให้ความรู้สนใจเครื่องดำนาที่ไม่ใช้น้ำมันเพราะนอกจากใช้ลดแรงงานคนแล้ว การปักดำยังช่วยให้การคัดแยกพันธุ์ปลอมปนออกได้ง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ไม่ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2.เครื่องดำนาไม่ต้องใช้น้ำมัน