กระดานนอน 2 ฟังก์ชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิติพันธ์ จอมธัญอุตสาหกรรม
2นาย ธนกฤต ต๊ะพรมมาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ วิธีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ สมมุติปวช.
2นาย จักรกฤษณ์ มุ่งจริงปวช.
3นาย วรชัย ปัญญาดีปวช.
4นาย สุทธิพงศ์ ทานันไชยปวช.
5นาย วรากร ปู่ย่าปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงกระดานนอนปฏิบัติงานใต้ท้องรถยนต์ 2)เพื่อง่ายสะดวกในการปฏิบัติงานใต้ท้องรถยนต์ 3) เพื่อใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นำมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการหาประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ใช้ผู้เชียวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประเมินหาประสิทธิภาพ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
1. กระดานนอน 2 ฟังก์ชันสามารถนำไปประยุกต์ พัฒนาใช้ในสถานประกอบการได้

2. กระดานนอน 2 ฟังก์ชันสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นำมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

4. ปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวกในการปฏิบัติงานใต้ท้องรถยนต์