สบู่กระดาษแบบพกพา (Portable Paper Soap)

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเชื้อโรคจำนวนมากที่แพร่กระจายอยู่รอบตัวเรา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ยากต่อการควบคุมหรือป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจและที่ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สุดในปัจจุบัน คือ ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ซึ่งนับวันเชื้อโรคเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีวิธีป้องกันตนเองและครอบครัว ตลอดจนคนในชุมชนในเบื้องตน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ดังปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ศึกษาได้เห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้ทำสบู่กระดาษแบบพกพา คือ การสร้างสบู่กระดาษที่มีความแปลกใหม่ มีกลิ่นหอม ให้ประสิทธิภาพเหมือนสบู่ทั่วไป สามารถนำไปล้างมือให้สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆ และยังสามารถพกพาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดมือ และผิวหนังที่มีความสกปรก
- มีลักษณะเป็นแผ่นบางสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
- มีคุณสมบัติสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ไม่มีผลข้างเคียงต่อผิวหนังของผู้ใช้
- มีกลิ่นหอม
- แผ่นบาง ๆ ของสบู่ช่วยขัดสิ่งสกปรกออกจากมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชนาภา อุ้ยปะโค-
2นางสาว อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล-
3นางสาว จัตตุพร บุญสิทธิ์-
4นาย กัมพล ถาวิกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราเจต เศษวิสัยปวช.