อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วยแบบพับได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฐิติพล สุรินทร์-
2นาย สิทา จุมปาลีอุตสาหกรรม
3นาย พรพจน์ ถานะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตุลาการ อินทรชิตปวช.
2นาย กาลัญญู ไพเราะปวช.
3นาย อนิรุจน์ ปองเกียรติคุณปวช.
4นาย ธนพล ทาสิทธิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

โครงการ อุปกรณ์เคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วยแบบพับได้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเคลื่อนย้ายผู้พิการ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเคลื่อนย้ายผู้พิการที่สร้างขึ้นมาและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายผู้พิการ จากทดสอบเครื่องเคลื่อนย้ายผู้พิการพบว่า ผู้พิการเมื่อใช้เครื่องเคลื่อนย้ายผู้พิการมีความสะดวกสบายในมากยิ่งขึ้นและจากการประเมินพบว่าผู้พิการมีความพึงพอใจในการใช้เครื่องเคลื่อนย้ายที่ผลิตขึ้นมาซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อออกแบบ และอุปกรณ์เคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วยแบบพับได้
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วยแบบพับได้
3. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วย
4. อุปกรณ์เคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วยแบบพับได้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม
5. อุปกรณ์เคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้ป่วยแบบพับได้ที่สร้างขึ้นมา สามารถเคลื่อนย้ายคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณน้อย